SJEKKLISTE FOR BEHANDLINGSFORLØP

SIDE 2 - Nyttig INFORMASJON sortert ALFABETISK >>

Rutiner / lenker EQS Fraser Pakkeforløp kode NCMP kode DIPS dokument / lenker
Vurdering av henvisninger   j_(1 - 8) D11A PF start
(kodes av merkantil)
  PPR Vurdering av henvisning
PPR Vurdering av henvisning / avslag
Rutine ved ikke møtt til første time   j_ikkemøtt     Poliklinisk notat / ikke møtt
Første time   j_første D11M (kodes av merkantil) IAAA10 Systematisk intervju PPR Første samtale
- Selvmordsrisikovurdering 8705 j_suicid   IAAI00 Vurdering av selvmordsrisiko
WPAA15 Kriseplan
Selvmordsrisikovurdering (obs. og kartl.)
Kriseplan / ps ssf suicidologi / SSF
- Voldsrisikovurdering 28677 j_vold   IAAG00 Vurdering av voldsrisiko Voldsrisikovurdering V-RISK10
- Barn som pårørende 21391     WMFE15 Strukturert kartlegging av barns situasjon Barn som pårørende
- Førerkortvurdering 23199     WMAC00 Kartlegging og vurdering Førerkort-Legeattest
Førerkort-Melding til fylkeslege
Basisutredning   j_basis (D11UV standardisert verktøy) IAAA10 Systematisk intervju
IAAC10 Strukturert kartlegging (MINI)
PPR Utredningsplan (frivillig)
PPR Klinisk beslutning basis utredning
Diagnostisering (MINI)       IAAC10 Strukturert kartlegging (MINI) ICD-10 online søkeverktøy
Klinisk beslutning C kodes maksimalt to tidspunkt i pakkeforløp: 1. gang etter første samtale/basis utredning, evt. 2. gang etter utvidet utredning CU. Ved rett til Behandling i PHV kodes CP (se flere koder) Bruk gjerne eget notat.

PPR Klinisk beslutning basis utredning
PPR Klinisk beslutning utvidet utredning

Medvirkning og samvalg     D11UB (1g) Pasient er informert om behandlingsformer Samvalg helsenorge.no
Behandlingsplan med pasient   j_behandling D11UU (1g) IBBA10 Psykoterapi individuell el. annen
behandling
PPR Behandlingsplan
Spesialistmedvirkning         / spesialistmedvirkning
Tilbakemelding til fastlege     D11F (behandlingsplan og større endringer) Poliklinisk notat (Edi)
Samhandling/samarbeidsmøte       WPBA10 uten pasient
WPBA15 med pasient
WPBA20 telefonmøte
Samhandlingsnotat
Behandling   j_pol
j_journal
  IBBA10 Psykoterapi
individuell
Andre vanlige koder
Poliklinisk notat
Journalnotat behandler
Medikamentell behandling       IBCG10 Legemiddelvurdering Medisinnotat
Evaluering   j_evaluering D11E – 6 uker fra klinisk beslutning – deretter hver 12. uke PPR Evalueringspunkt
Feedbackverktøy     D11UF – kodes kun en gang ved avslutning CORE-OM (finnes i Checkware)
Avslutning av pakkeforløp     D11XG gjennomført pakkeforløp
D11XP etter pasientens ønske
D11XM ikke møtt
D11XR videreført i annet foretak
D11XN annet pakkeforløp psykisk helsevern og rus
Husk å kode hjelpebehov, se forløpsskjema
PPR Avsluttende samtale
Epikrise psykiatri (Edi)
Videre henvisning 26643
27503
    Henvisning intern
Henvisning ekstern instans (edi)

---- kndu/DPS-NR 22.10.2021