SJEKKLISTE FOR BEHANDLINGSFORLØP - mer informasjon på s. 2 (infoside)

Rutiner / lenker EQS Fraser Pakkeforløp kode NCMP kode DIPS dokument / lenker
Vurdering av henvisninger   j_(1 - 8) D11A PF start
(kodes av merkantil)
  Journalnotat vurdering av henvisning
Rutine ved ikke møtt til første time 16424 j_ikkemøtt     Poliklinisk notat / ikke møtt
Første time   j_første D11M (kodes av merkantil) IAAA10 Systematisk intervju Poliklinisk notat / første time
- Selvmordsrisikovurdering 8705 j_suicid   IAAI00 Vurdering av selvmordsrisiko
WPAA15 Kriseplan
Selvmordsrisikovurdering
Kriseplan / ps ssf suicidologi / SSF
- Voldsrisikovurdering 28677 j_vold   IAAG00 Vurdering av voldsrisiko Voldsrisikovurdering
- Barn som pårørende 21391     WMFE15 Strukturert kartlegging av barns situasjon Barn som pårørende
- Førerkortvurdering 23199     WMAC00 Kartlegging og vurdering Førerkortvurdering
Basisutredning   j_basis (D11UV standardisert verktøy) IAAA10 Systematisk intervju
IAAC10 Strukturert kartlegging (MINI)
Utredning
CORE-OM funksjon/symptom måling
Diagnostisering (MINI)       IAAC10 Strukturert kartlegging (MINI) ICD-10 online søkeverktøy
Klinisk beslutning C kodes maksimalt to tidspunkt i pakkeforløp: 1. gang etter første samtale/basis utredning, evt. 2. gang etter utvidet utredning CU. Ved rett til Behandling i PHV kodes CP (se flere koder) Bruk gjerne eget notat.
Medvirkning og samvalg     D11UB (1g) Pasient er informert om behandlingsformer Samvalg helsenorge.no
Behandlingsplan med pasient   j_behandling D11UU (1g) IBBA10 Psykoterapi individuell el. annen
behandling
Behandlingsplan
Spesialistmedvirkning         / Spesialistmedvirkning
Tilbakemelding til fastlege     D11F (behandlingsplan og større endringer) Poliklinisk notat (Edi)
Samhandling/samarbeidsmøte       WPBA10 uten pasient
WPBA15 med pasient
WPBA20 telefonmøte
Samhandlingsnotat
Behandling   j_pol
j_journal
  IBBA10 Psykoterapi
individuell
Andre vanlige koder
Poliklinisk notat
Journalnotat behandler
Medikamentell behandling       IBCG10 Legemiddelvurdering Medisinnotat
Evaluering   j_evaluering D11E – 6 uker fra klinisk beslutning – deretter hver 12. uke Behandlingsplan Poliklinisk notat / evaluering
Feedbackverktøy     D11UF – kodes kun en gang ved avslutning OUS om feedback
Avslutning av pakkeforløp     D11XG gjennomført pakkeforløp
D11XP etter pasientens ønske
D11XM ikke møtt
D11XR videreført i annet foretak
D11XN annet pakkeforløp psykisk helsevern og rus
Husk å kode hjelpebehov, se forløpsskjema
Utskrivingsnotat
Epikrise (Edi)
Videre henvisning 26643
27503
    Henvisning intern
Henvisning ekstern

SELVHJELP ---- kndu/DPS-NR 26.03.2020