SJEKKLISTE FOR BEHANDLINGSFORLØP

SIDE 2 - Nyttig INFORMASJON sortert ALFABETISK >>

Rutiner / lenker EQS Fraser Pakkeforløp kode NCMP kode DIPS dokument / lenker
Vurdering av henvisninger   j_(1 - 8) D11A PF (kodes av kontorfaglige)   PPR Vurdering av henvisning
Ikke møtt til første time 43283 j_ikkemøtt     Poliklinisk notat / ikke møtt
Første samtale   j_første D11M (kodes av kontorfaglige) IAAA10 Systematisk intervju PPR Første samtale

- Selvmordsrisikovurdering

8705

j_suicid
j_sikker

  IAAI00 Vurdering av selvmordsrisiko
WPAA15 Kriseplan
Selvmordsrisikovurdering
sikkerhetsplan / selvmord.no

- Voldsrisikovurdering

28677 j_vold   IAAG00 Vurdering av voldsrisiko Voldsrisikovurdering V-RISK10

- Barn som pårørende

21391     WMFE15 Strukturert kartlegging av barns situasjon Barn som pårørende

- Førerkortvurdering

23199     WMAC00 Kartlegging og vurdering Førerkort-Legeattest
Førerkort-Melding til fylkeslege
Basisutredning   j_basis (D11UV standardisert verktøy) IAAA10 Systematisk intervju
IAAC10 Strukturert kartlegging (MINI)
PPR Utredningsplan (frivillig)
PPR Klinisk beslutning basis utredning
Diagnostisering (MINI)       IAAC10 Strukturert kartlegging (MINI) ICD-10 online søkeverktøy
Klinisk beslutning     D11C + kode for beslutning PPR Klinisk beslutning basis utredning
PPR Klinisk beslutning utvidet utredning
Medvirkning og samvalg     D11UB (1g) Pasient er informert om behandlingsformer Samvalg helsenorge.no
Behandlingsplan med pasient
spesialistmedvirkning
  j_behandling D11UU (1g) IBBA10 Psykoterapi individuell el. annen
behandling
PPR Behandlingsplan
Tilbakemelding til fastlege     D11F (behandlingsplan, og ved større endringer i pasientens tilstand eller behandling) Poliklinisk notat (Edi)
Samhandling/samarbeidsmøte 29089
(HEI)
    WPBA10 uten pasient
WPBA15 med pasient
WPBA20 telefonmøte
Samhandlingsnotat
Behandling   j_pol
j_journal
  IBBA10 Psykoterapi
individuell
Andre vanlige koder
Poliklinisk notat
Journalnotat behandler
Legemiddelgjennomgang       IBCG10 Legemiddelvurdering Medisinnotat
Ole Andreassen: videoforedrag
Evaluering - spesialistmedvirkning   j_evaluering D11E – 6 uker fra klinisk beslutning – deretter hver 12. uke PPR Evalueringspunkt
Feedbackverktøy     D11UF – kodes kun en gang ved avslutning CORE-OM (finnes i Checkware)
Avslutning av pakkeforløp     D11XG gjennomført pakkeforløp
D11XP etter pasientens ønske
D11XM ikke møtt
D11XR videreført i annet foretak
D11XN annet pakkeforløp psykisk helsevern og rus
D11XS overført til avtalespesialist
Husk å kode hjelpebehov, se forløpsskjema
PPR Avsluttende samtale
Epikrise psykiatri (Edi)
Videre henvisning 26643
27503
  Overføringer mellom helseforetak EQS ID 31146 Henvisning intern
Henvisning ekstern instans (edi)

----