IVARETAKELSE AV ETTERLATTE ETTER SELVMORD

 

1. Ivaretakelse av etterlatte etter selvmord - Nasjonal veileder

2. Brosjyre: Til deg som har mistet noen i selvmord

3. Brosjyre: Etterlatte etter selvmord - til bruk ved DPS Nedre Romerike
4. Informasjonshefte fra Enhet for sorgstøtte på Ahus

5. Registrering av selvmord i Nasjonalt kartleggingssytem

Alle selvmord fra og med 1. januar 2018 skal registreres hvis personen har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet.

Informasjonsskriv til etterlatte om kartleggingssystemet

6. Informasjon til pasienter/brukere og pårørende etter varsel om en alvorlig
hendelse (gis til pårørende nå vi varsler Helsetilsynet)

7. EQS ID 10838

Det gis informasjon om hendelsen, og vi skal alltid beklage hendelsen.
· Det settes av god tid til å svare på spørsmål.
· De etterlatte får tilbud om samtale med behandler(e) og annet personell som har vært i kontakt med pasienten.
· Det tilbys videre samtaler.
· Etterlatte gis informasjonsbrosjyre: se pkt 3.
· Orientering om brukerorganisasjoner som f. eks LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord), Mental Helse eller andre aktuelle organisasjoner, og kontaktinformasjon til lokalforeningen til disse.
· Gi informasjon om seksjon for sorgstøtte på Ahus. Seksjon for sorgstøtte.
· Tilbud om å komme til avdelingen, blant annet for å kunne se avdødes rom.
· Personalet tilbyr prestetjeneste.
· Pasientansvarlig lege/psykolog opplyser de etterlatte om mulighet for innsyn i journal, mulighet til å søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning, og anledning til å reise tilsynssak hos Helsetilsynet i fylket.

Langtidsoppfølging av etterlatte er et kommunalt ansvar, henvisning til spesialisthelsetjenesten gjøres etter behov.
Dokumentasjon av oppfølgingsarbeid som gjøres fra sykehuset skal nedfelles i journalen til den avdøde i tråd med journalforskriften.

8. Helsepersonelloven § 24.

9. Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern - Fra Sosial- og helsedirektoratet - januar 2008.

DPS NR 2022