INFOSIDE (CTR F = søk på siden)

Anamnese Mal laget av Øyvind Ekeberg - psykiatrisk journal
Angst ressursside om angst fra helsebiblioteket
Allianse historisk kronikk /
Arbeidsrettet behandling Helse og arbeid Ahus / IPS (NAV) /
Asperger syndrom Nasjonal retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser
Psykoedukasjon for personer med autismespekter - Diakonhjemmet sykehus
Audit / Alkohol Alcohol Use Disorders Identification Test (rop.no) / skjema
Avslutning av terapi Sjekkliste for avslutning av behandling
Barneperspektiv Ahus side om Barn som pårørende (intranet) / NAPHA.no / Helsenorge.no
Barnesamtaler Gode råd til barnesamaler fra barneansvarlig DPS Nedre 2021
Bekymringsmelding barnevern Digital melding til barnevernet
Checkware / LoveProm NB! Videoer med opplæring i kjernebatteriet
Depresjon NICE Guidelines 2020 / Nasjonal veileder 2009 / Retningslinje for Ikke farmakologisk behandling (DK)
DIPS https://dipstips.no/
eHåndbok OUS eHåndbok for Oslo universitetssykehus - internettutgaven
eMestring ahus.no/emestring / EQS rutine
Etterlatte Ivaretakelse av etterlatte etter selvmord (veiledere, brosjyre, rutiner, lover)
Foreldreveiledning Foreldreveiledning ved depresjon – en guide for behandlere og rådgivere.Torkil Berge og Ellen Østberg
Forskningsutvalg Veiviser for forskning og kvalitetssikring
Fornyet vurdering Pasient og brukerrettighetsloven § 2-3 / internt notat
Forsvarlighet Helsepersonelloven § 4 / Myklebust & Zimmermann NPF 2014
ICD Søk ICD-10 / Blå bok / ICD-11 (kap 06)
IMR Individual Management and Recovery
Kjønnsinkongruens Nasjonal faglig retningslinje / OUS /
Kompetansebroen kompetansebroen.no (ulike kurs)
Kosthold Kostholdsboken
Kvalitetsforbedring Ahus / Veileder til forskrift /
Levevaner Pakkeforløp somatisk helse og levevaner /
LOVePROM Lovisenberg Electronic Patient Reported Outcome Measures - PowerPoint presentasjon
Lover helsepersonell / pasientrettigheter / psykisk helsevern (TPH)
ME / CFS Nasjonal veileder CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehablitering...
Motiverende samtaler Ti filmer om motiverende samtaler / Helsedirektoratet om MI
NAV EQS - Erklæringer til NAV ID 38936
NICE GUIDELINES National Institute for health Care and Excellence (UK) Behandlingsforløp og retningslinjer (Pathways and Guidelines mm.)
Nyansatthefte finnes på K:...\DPS NEDRE ROMERIKE\NYANSATTHEFTET
OCD pakkeforløp Helsedirektoratet / Klinikk for 4-dagers behandling Helse Bergen
Pakkeforløp informasjon på Helsenorge
Psykiatrisk legevakt Håndbok i PDF
Psykisk utviklingshemming Interne råd for utredning av psykisk utviklingshemming Ahus
Pudor, David (Podcast) psychiatrypodcast.com/ (anbefaler spesielt serie om terapeutisk allianse)
Pårørendes rettigheter Pårørendeveileder / Brosjyre med oversikt over rettigheter (Helsedirektoratet)
Samtykke samtykkeerklæring
Selvhjelp ressursside.no/hjelp 
Selvmord ulike rutiner
Strategidokument Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)
Søvnforstyrrelser Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer / behandling / NTNU hefte
Taushetsplikt Helsedirektoratet / Lov om helsepersonell kap 5 §§ 21 ff.
Terapi ressursside ressursside om terapi fra Helsebiblioteket
Terapeutferdigheter Liste / TAXONOMY / Feilskjær ved trening / James Kirby / kognitiv.no
Veiledere (Nasjonale) ADHD / Bipolar lidelse / CFS-ME /
Veiledning psykologer ressursside for veiledning
Video og lydopptak Veileder for lyd og bildeopptak / Samtykkeerklæring / personvern EQS rutine
Voldsveileder NKVTS veileder for helsepersonell ved vold i nære relasjoner
   

kndu/DPS-NR 20.09.20