Vurdering og beslutning om videre oppfølging etter basis utredning

  • Pasienten skal medvirke når det skal tas en klinisk beslutning om behov for videre tiltak.
  • Pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for beslutningen. Det bør fremkomme i journalen hvordan pasientens ønsker er ivaretatt.
  • Spesialist i psykiatri/psykologi skal delta i vurderingen. Vurderingen skal dokumenteres i journalen på en måte som danner et godt grunnlag for den videre oppfølgingen.
  • Informasjon om beslutningen bør gis skriftlig til pasienten og eventuelt pårørende.

Kode C for klinisk beslutning kan kodes maksimalt to ganger per pakkeforløp, én gang etter basis utredning og eventuelt én gang etter utvidet utredning. Hvis pasienten får innvilget rett til behandling, registreres kun kode C for klinisk beslutning, uten at verken basis- og utvidet utredning er gjennomført.

Hvis pakkeforløpet ikke skal fortsette ved denne enheten, på bakgrunn av at pasienten ikke har behov for videre behandling i psykisk helsevern eller i rus, skal kode for avslutning av gjennomført pakkeforløp registreres.

D11CU - Behov for utvidet utredning

D11CP - Behov for behandling innen psykisk helsevern

D11CT - Behov for behandling innen TSB

D11CS - Behov for behandling fra annen spesialisthelsetjeneste (ikke psykisk helsevern eller TSB)

D11CK - Behov for behandling og/eller oppfølging fra fastlege, kommunal helse- og omsorgstjeneste

D11CA - Behov for oppfølging fra andre instanser som NAV, PPT, arbeidsgiver, skole, barnevern m.m.

D11CI - Ikke behov for videre behandling og/eller oppfølging