To årig innføringskurs i affektbevissthetsmodellen
med professor emeritus Jon T. Monsen

Kurset holdes i samarbeid med DPS Nedre Romerike fra høsten 2021


Innføringskurset består av 5 kursdager og 5 treningssamlinger pr semester. Hver kursdag med Jon Monsen varer fra kl. 08.30 til 14.00. Refleksjon og treningssamlinger ledes av kolleger som har gått toårig innføringskurs, og varer fra 08.30 – 11.00.
Kurset søkes godkjent av NPF.

FORELØPIG PROGRAM FOR KUSERT:

SEMESTER 1 (høst 2021)

Samling 1 (september – 2 dager): Teori om affektbevissthets-modellen med introduksjon til affektbevissthets-intervjuet (ABI). Alle gjennomfører et affektbevissthetsintervju som tas opp på video og transkriberes før neste samling.

Samling 2 (oktober/november– 2 dager): Presentasjon av intervjuer (videoopptak). Vi lærer å skåre affektbevissthets-intervjuet og en metode for å identifisere kjerneskript basert på intervjuet. Dette er en form for idiografisk diagnostikk utarbeidet for psykoterapiplanlegging. Det lages en kasusformulering der pasientens hoved-problem med affektintegrasjon tydeliggjøres.

Samling 3 (desember – 1 dag): Scriptaktivering i terapikontekst. Vi arbeider med å se hvordan elementer av kjernescriptet dukker frem i terapeutiske dialoger. Her trener vi på å se pasientens hovedproblem når det fremtrer slik at vi kan speile vår medfølelse og forståelse tilbake til pasienten.

SEMESTER 2 (vår 2022)

Samling 4 (januar 22 – 2 dager): Terapiteori og metode (se artikkel av Monsen & Solbakken 2013)
Samling 5 (mars 22) - 2 dager: Trening på materiale fra case. Dette er et case som Jon Monsen har studert inngående og hvor alle aspekter av terapimodellen kan eksemplifiseres.
Samling 6 (1 dag): Alle tar med 5 minutter med video hvor det fokuseres på ett aspekt av modellen.

Semester 3 og 4 (høst 2022 og vår 2023)
År 2. er et praktisk påbygningsår med månedlig veiledningsbasert undervisning med 5 hele dager høst 2022 og 5 hele dager vår 2023. Kursdeltaker videofilmer egen terapi og transkriberer ca. 10 minutter som gjennomgås. I tillegg er det samlinger for trening og refleksjon mellom hver heldags samling med viderekomne kolleger.

Interessert?

Drøft med sin nærmeste leder og meld din interesse ved å kontakte psykologfaglig rådgiver Knut Erik Duna kndu@ahus.no. Hvis det ikke er plass til alle intersserte velger vi ut deltakere i samarbeid med seksjonslederne.

Les mer om kursinnhold i beskrivelse av kursinnhold fra tidligere kurs