Beskrivelse av kursinnhold fra tidligere kurs:

Innføringskurs i affektbevissthetsmodellen

Semester 1: Innføring i Affekt- og Script-teori
1. Hva er følelser? Utdrag fra grunnleggende affektteori.
2. Affektenes fenomenologi
3. Affektbevissthet – Affektbevissthetsintervju (ABI) og skåring av affektintegrasjon (ABS) 4. Script-teori - Identifikasjon av kjernescript på grunnlag av ABI. Kasusformulering:
Tydeliggjøring av pasientens hovedproblem og ressurser.
5. Arbeid med identifikasjon av kjernescript på grunnlag av ABI

Semester 2: Affektintegrasjon som fokus i terapeutisk intervensjon
Affektbevissthetsmodellen har et system som beskriver terapi-prosess, dvs. det som foregår mellom pasient og terapeut i timene. Dette systemet er forkortet til ARIF, og er basert på ideen om at pasienters måter å representere affekt på skal danne utgangspunkt for terapeutens intervensjoner (Affekt-Representasjon og Intervensjons-Fokus). Terapiprosessen beskrives på mikroplanet, dvs. fra øyeblikk til øyeblikk i den terapeutiske dialogen. Ulike læringsprosesser i måten terapeut og klient arbeider på innen – og på tvers av enkelt-timer, skal føre til endring i det som kalles endringmekanisme. I vår tilnærming er endringsmekanismen nivået av affektbevissthet. Endringsmekanismen henviser til intermediære og mer stabile endringer klienten bærer med seg og videreutvikler i sin daglige tilværelse utenfor terapitimene. Utvikling i endringsmekanismen fører til videre til reduksjon av symptomer, uhensiktsmessig rigiditet og utrygghet som hemmer personlig utvikling og sosial kompetanse (endelig utfall).

Tema:
1. Affektintegrasjon og nivåer av mental representasjon – ARIF
Demonstrasjon og trening: Vurdering av terapeutens intervensjonsfokus og pasientens
responsivitet i mikrosekvenser av terapeutiske dialoger
2. Fokustrening – intervensjonsfokus og klientresponsivitet på tvers av terapitimer
Demonstrasjoner og treningsoppgaver: Vurdering av endringsprosesser i et terapiforløp på
grunnlag av utvalgte terapiutdrag.

Semester 3 og 4. Del II: 20 Kasusfremleggelser Kursdeltakerne presenterer eget klinisk arbeid- 2 per gang, i alt 10 ganger. Presentasjonene gjennomgås i plenum og analyseres med anvendelse av ARIF, dvs. fortløpende identifikasjon av fokusnivå, affektkategori og relasjonskategori i mikrosekvenser av terapeutisk dialog.